Slope rating คืออะไร

Slope Rating นั้นได้รับการวางทฤษฏีการคิดค้นโดย USGA ซึ่งสามารถที่จะใช้ค่านี้บอกถึงความเป็นมาตรฐานของความยากง่ายของสนามที่ใช้สำหรับการเล่นหรือแข่งขัน โดยมีสูตรคำนวนที่ได้มาจากการหาค่าความต่างกันของสกอร์จากผู้เล่นที่มี Handicap สูงอาจเรียกว่า Bogey golfer (HC 20-24) และจากผู้เล่นที่มี Handicap ต่ำอาจเรียกว่า Scratch golfer โดยค่า Slope Rating จะเริ่มตั้งแต่ 55 – 155โดยสนามที่มีความยากเป็นมาตรฐานจะมีค่า Slope Rating ที่ 133  แต่เราสามารถจำได้ง่ายๆโดยถ้าสนามที่มี Slope rating มากกว่า 113 แสดงว่าเป็นสนามที่ยากกว่าปกติ และถ้าน้อยกว่า 113 แสดงว่าเป็นสนามที่ง่ายกว่าปกติ